Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι σημαντική γι’ εμάς, γι’ αυτό σας προτρέπουμε ν’ αφιερώσετε λίγο χρόνο και να διαβάσετε την παρούσα Δήλωση!

Η «MEMENTO E.E.» (με διακριτικό τίτλο «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΜΕΝΤΟ»), εφεξής καλούμενη «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΜΕΝΤΟ ή Επιχείρηση», που εδρεύει στην Γλυφάδα Αττικής, Ηλείας, αρ. 30Α, με Α.Φ.Μ. 801368181 – Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, λειτουργώντας ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, συλλέγει, αποθηκεύει, χρησιμοποιεί και εν γένει επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα στο πλαίσιο άσκησης των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων.

Η παρούσα ενημέρωση, σας δίδεται σε συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων, αλλά και την κείμενη ελληνική νομοθεσία με τον Ν. 4624/2019 κι έχει ως στόχο την ενημέρωσή σας για:

 • τα προσωπικά σας δεδομένα που επεξεργαζόμαστε και τους σκοπούς της επεξεργασίας,
 • άλλες απαραίτητες πληροφορίες ώστε να εξασφαλιστεί η δίκαιη και διαφανής επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων όταν η Επιχείρηση ενεργεί ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας.

1. Ορισμοί

 • «Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ – EU GDPR)»: Kανονισμός 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 27ης Απριλίου 2016, που στοχεύει στην εναρμόνιση της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Τίθεται σε εφαρμογή από τις 25 Μαΐου 2018 και κάθε αναφορά σε αυτόν θα πρέπει να ερμηνεύεται έτσι ώστε να περιλαμβάνει και την εθνική εφαρμοστική νομοθεσία.
 • «Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα – προσωπικά δεδομένα»: Κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.
 • «Επεξεργασία»: Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.
 • «Υπεύθυνος επεξεργασίας»: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνος ή από κοινού με άλλους, καθορίζει τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· όταν οι σκοποί και ο τρόπος της επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους.

2. Ποιες κατηγορίες προσωπικών σας δεδομένων επεξεργαζόμαστε

2.1. Για την υποβολή παραγγελίας από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Επιχείρησης (www.ekdoseis-memento.gr), συμπληρώνετε και υποβάλλετε σχετική Φόρμα Παραγγελίας, η οποία περιέχει τα εξής ατομικά σας στοιχεία:

 • ονοματεπώνυμο
 • διεύθυνση αποστολής αλληλογραφίας
 • τηλέφωνο επικοινωνίας
 • e-mail

2.2. Επίσης, κατά την υποβολή της παραγγελίας σας, κρατάμε τη διεύθυνση IP σας για λόγους ασφαλείας και προστασίας του ηλεκτρονικού καταστήματος από κακόβουλους χρήστες.

2.3. Σε περίπτωση που θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω του Ηλεκτρονικού μας Καταστήματος (https://www.ekdoseis-memento.gr/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1/?v=f214a7d42e0d), τότε θα πρέπει να συμπληρώσετε και να υποβάλετε τα εξής στοιχεία:

 • ονοματεπώνυμο
 • e-mail
 • θέμα & περιεχόμενο μηνύματος

2.4. Σε περίπτωση δε που είστε νέος συγγραφέας και θελήσετε υποβάλλετε το έργο σας προς εξέταση για έκδοση μέσω σχετικής φόρμας του ιστότοπου μας (https://www.ekdoseis-memento.gr/%CE%BD%CE%AD%CE%BF%CE%B9-%CF%83%CF%85%CE%B3%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%AF%CF%82/?v=f214a7d42e0d), τότε θα πρέπει να συμπληρώσετε και να υποβάλετε τα εξής στοιχεία:

 • ονοματεπώνυμο
 • e-mail
 • αριθμός τηλεφώνου
 • τίτλος έργου

2.5. Εάν επιλέξετε ως τρόπο πληρωμήςτην Πιστωτική/ Χρεωστική/ Προπληρωμένη κάρτα, θα μεταφερθείτε στη σελίδα της αντίστοιχης τράπεζας, όπου θα σας ζητηθεί να καταχωρήσετε τα εξής στοιχεία:

 • αριθμό και τύπο κάρτας,
 • ονοματεπώνυμο κατόχου (όπως αναγράφεται στην κάρτα) και
 • ημερομηνία λήξης και CVV

* Σημειώνεται ότι η συλλογή των ως άνω πληροφοριών γίνεται στο site της Τράπεζας και η Επιχείρηση δεν συλλέγει, ούτε αποθηκεύει με οποιοδήποτε τρόπο τα στοιχεία της κάρτας σας, ούτε μας γνωστοποιούνται από την Τράπεζά σας.

3. Ποια είναι η νομική βάση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων

3.1. H Επιχείρηση προβαίνει σε επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που αναφέρονται στην ενότητα 2.1. της παρούσας αποκλειστικά και μόνο για τον κάτωθι αναφερόμενο σκοπό:

(α) Προκειμένου να εκπληρώσει τις συμβατικές της υποχρεώσεις κατά την αγορά προϊόντων από εσάς μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος της Επιχείρησης (www.ekdoseis-memento.gr).

3.2. H Επιχείρηση προβαίνει σε επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που αναφέρονται στην ενότητα 2.2. της παρούσας για την καλύτερη διαχείριση της ιστοσελίδας της, στηριζόμενη στο έννομο συμφέρον της.

4. Σε ποιους διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Η Επιχείρηση συνεργάζεται με εταιρείες ταχυμεταφορών, προκειμένου να είναι εφικτή η παράδοση της παραγγελίας σας. Έτσι, δύναται να διαβιβάζει το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση αποστολής στις κάτωθι συνεργαζόμενες εταιρείες:

 • Easy Mail
 • Speedex
 • Ελληνικά Ταχυδρομεία

Όλοι οι παραπάνω αποδέκτες έχουν πρόσβαση μόνο σε όσα προσωπικά δεδομένα είναι απολύτως απαραίτητα για την εκπλήρωση των καθηκόντων και των υπηρεσιών που έχουν αναλάβει απέναντι στην Επιχείρηση.

5. Διαβίβαση των Προσωπικών σας Δεδομένων εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν μεταφέρονται σε άλλες χώρες. Αν στο μέλλον διαβιβάσουμε προσωπικά δεδομένα ή χρειαστεί να τα μοιραστούμε με άλλους, εκτός του πλαισίου αυτού, θα ενημερωθείτε άμεσα. Ταυτόχρονα, θα έχουμε διασφαλίσει ότι εμείς και εκείνα τα πρόσωπα ή οι εταιρείες που θα χρειαστεί να διαβιβάσουμε προσωπικά δεδομένα, συμφωνούν να τα προστατεύσουν από ακατάλληλη χρήση ή αποκάλυψη, σύμφωνα με την εφαρμοστέα Ευρωπαϊκή και Εθνική νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων με πρότυπες ρήτρες ή άλλους κατάλληλους μηχανισμούς.

6. Χρονικό διάστημα διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων

Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για τόσο χρονικό διάστημα όσο είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων και για τη θεμελίωση, άσκηση, ή/και υποστήριξη τυχόν μελλοντικών νομικών αξιώσεων που απορρέουν από την ως άνω συμβατική σχέση.

7. Τα δικαιώματά σας αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων

7.1. Μπορείτε να ασκήσετε τα εξής δικαιώματα: το δικαίωμα πρόσβασης (για να μάθετε ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε, για ποιο λόγο, και τους αποδέκτες τους), το δικαίωμα της διόρθωσης (για να διορθωθούν τυχόν ελλείψεις ή ανακρίβειες των δεδομένων σας, το δικαίωμα της διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη, διαγραφή των δεδομένων σας από τα αρχεία μας, εφόσον η επεξεργασία τους δεν είναι πλέον απαραίτητη), το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας (σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειας των δεδομένων, κλπ) και το δικαίωμα της φορητότητας (να λάβετε τα δεδομένα σας σε δομημένο και κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο).

7.2. Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται χωρίς κόστος για εσάς, αποστέλλοντας σχετικό e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@ekdoseis-memento.gr.

7.3. Εφόσον ασκήσετε οποιαδήποτε από τα δικαιώματά σας αυτά, θα λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματός σας εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη του σχετικού αιτήματος, αφού σας ενημερώσουμε είτε για την ικανοποίησή του, είτε για τους αντικειμενικούς λόγους που εμποδίζουν την ικανοποίησή του.

7.4. Έχετε επίσης το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σε περίπτωση που θεωρήσετε ότι η Επιχείρηση παραβιάζει την εφαρμοστέα νομοθεσία κατά την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων.

Τα στοιχεία επικοινωνίας της Ελληνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) είναι τα ακόλουθα:

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600

Fax: +30-210 6475628

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr

8. Ασφάλεια Πληροφοριών

Η διαδικασία επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων διεξάγεται με τρόπο που να διασφαλίζει το απόρρητο αυτής. Παράλληλα, λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

9. Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας

Έχετε τη δυνατότητα να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@ekdoseis-memento.gr.

10. Αλλαγές στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η Επιχείρηση δύναται να επικαιροποιεί περιοδικά την παρούσα Δήλωση, ώστε αυτή να απεικονίζει τις εξελίξεις στην Προστασία Προσωπικών Δεδομένων. Όταν τροποποιούμε αυτήν τη Δήλωση που περιγράφεται στην παρούσα, θα αναθεωρούμε την ημερομηνία «ενημέρωσης» στην κορυφή αυτής της σελίδας. Σας ενθαρρύνουμε να μελετάτε κατά περιόδους την παρούσα Δήλωση, προκειμένου να ενημερώνεστε για τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Πολιτική Cookies

Η πολιτική Cookies μας ενδέχεται ν’ αλλάζει περιοδικά. Ο λόγος των αλλαγών είναι για την ενημέρωση σας σχετικά με το πως χρησιμοποιούμε τα cookies και τον λόγο χρήσης τους.

Τι είναι τα Cookies;

Τα cookies είναι αρχεία κειμένου, μικρού μεγέθους, τα οποία αποθηκεύονται στον υπολογιστή κατά την περιήγηση σας στο διαδίκτυο και χρησιμοποιούνται από την ιστοσελίδα προκειμένου να αναγνωρίσουν τον επισκέπτη.

Πώς οι ΕΚΔΟΣΕΙΣ MEMENTO ενημερώνουν τον επισκέπτη της ιστοσελίδας για την χρήση των cookies.

Για την προστασία της ιδιωτικότητας του επισκέπτη, η ιστοσελίδα χρειάζεται την συγκατάθεσή σας πριν τη χρησιμοποίηση των αρχείων cookies. Για τον σκοπό αυτό, κατά την πρώτη επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα, θα λάβετε ειδοποίηση που θα ζητά την συγκατάθεση σας πριν συνεχίσετε την περιήγηση σας στο www.ekdoseis-memento.gr.

Ποια cookies χρησιμοποιούνται

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί μόνο τα απολύτως απαραίτητα cookies, τα οποία είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του ιστοτόπου μας και δεν μπορούν να απενεργοποιηθούν. Είναι συνήθως υπεύθυνα για την σωστή λειτουργία του log in. Τα cookies αυτά μας βοηθούν επίσης στην καταγραφή της κίνησης του ιστοτόπου, την βελτίωση της απόδοσης του και την αναγνώριση τυχόν προβλημάτων. Αυτά τα cookies δεν αποθηκεύουν καμία προσωπική πληροφορία.

Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, δεν έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε αν θα απορρίψετε την εγκατάσταση των cookies αυτών, καθώς χωρίς αυτά δεν θα ήταν τεχνικά εφικτή η παροχή υπηρεσιών και η περιήγησή σας στην ιστοσελίδα της MEMENTO.

Σημαντική σημείωση: Δεν χρησιμοποιούμε τρίτους παρόχους για την τοποθέτηση διαφημίσεων.

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την χρήση cookies εκ μέρους μας, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε στο info@ekdoseis-memento.gr.